Cenník

prečitajte si naše všeobecné obchodné podmienky

IFORMÁCIE

POČAS TOP SEŹONY (JANUÁR, FEBRUÁR, JÚL, AUGUST , ) MINIMÁLNY POČET NOCÍ 7 
Silvestrovský pobyt cena : 450 € /objekt /noc / 6 nocí a viac /max 15 osôb /
Domáce zviera  10 € /noc
NA MIESTE SA PLATI VRÁTNA KAUCIA 200€. VRÁTNA JE v prípade ak je pobyt bez skôd. V prípade pošodenia sa z kaucie odráta adekvátna suma ku škode.

Cenník chata Magura 

Minimálny počet platiacich osôb 10

Nevsťahujue sa na pobyty počas TOP SEZÓN

 

Počet Nocí Cena
2 noci 23 € / OSOBA  / NOC
5 a viac nocí 20 € / OSOBA / NOC

Cenník chata Magura TOP SEZÓNA LETO  

PLATÍ OD 01.07 do 31.08

Minimálny počet platiacich osôb 10

Minimálny počet nocí 7

 

Počet Nocí Cena
7 a viac 20 € / OSOBA  / NOC

Cenník chata Magura TOP SEZÓNA ZIMA   

PLATÍ OD 08.01.2022 DO 12.03.2022  

 

Počet Nocí Cena
2 a 3 noci 30€ / OSOBA  / NOC
4-7 nocí 25€ / OSOBA  / NOC
7 nocí a viac 20€ / OSOBA  / NOC

Cenník chata Magura TOP SEZÓNA VEĽKÁ NOC A VIANOCE    

VEĽKÁ NOC od 14. 04  do 19.04

VIANOCE od 20.12 do 28.12

Minimálny počet platiacich osôb 10

Minimálny počet nocí 5

 

Počet Nocí Cena
do 5 nocí 25 € / OSOBA  / NOC
viac ako 5 nocí 20 € / OSOBA  / NOC

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky poskytovania krátkodobého a dlhodobého prenájmu chaty Magura za účelom využitia všetkých služieb spojených s prenájmom.

Službami poskytovateľa sú hlavne krátkodobý a dlhodobý prenájom chaty pre klienta. Predmetom prenájmu je zabezpečenie pobytu klientovi v dojednanom termíne a rozsahu.
Zmluvný vzťah medzi poskytovateľom a užívateľom vzniká potvrdením emailovej objednávky a zaplatením zálohovej platby.
Klient si môže svoj pobyt objednať emailom alebo prostredníctvom telefonickej objednávky. V prípade takto uskutočnenej objednávky sa poskytovateľ zaväzuje klienta najneskôr do 48 hodín vyrozumieť o akceptácii jeho objednávky a rezervácií chaty. V prípade, že v termíne rezervácie uvedenom v objednávke bude chata Magura obsadená, poskytovateľ po vzájomnej dohode môže ponúknuť klientovi na výber iný termín. Po potvrdení objednávky poskytovateľom je klient povinný uhradiť zálohovú platbu (zvyčajne 50% ceny pobytu), na účet poskytovateľa do 7 kalendárnych dní. V prípade že zálohová platba nebude vo vyššie uvedenom termíne pripísaná na účet poskytovateľa rezervácia nie je platná. Klient je povinný nahlásiť počet osôb už v emailovej komunikácií z dôvodu kalkulovania ceny, v prípade zmeny počtu osôb je potrebné zmenu nahlásiť minimálne týždeň pred nástupom na pobyt z dôvodu prípravy ubytovacieho zariadenia. Zmeny nenahlásené v tomto termíne nebudú akceptované a cena pobytu je nemenná teda v súlade s potvrdenou emailovou objednávkou.
Výsledná cena prenájmu vychádza z počtu osôb a dĺžky pobytu a podľa platného cenníka, ktorý je zverejnený na internetovej stránke
Klient po potvrdení rezervácie chaty poskytovateľom je povinný zaplatiť zálohu na účet poskytovateľa. Ostatok ceny je platený po nástupe na pobyt (odovzdanie chaty - kľúčov). Možnosť platby na faktúru vopred bankovým prevodom, faktúra bude klientovi zaslaná emailom. Neuhradenie faktúry v lehote doby splatnosti sa považuje za zrušenie rezervácie pobytu. V cene prenájmu sú zahrnuté všetky energie, teplá úžitková voda,internet - wifi, pobytový poplatok, vybavenie chaty a spoločenské hry:(biliard, stolný futbal, šípky ,stolný tenis, šach,...) V cene pobytu nie je zahrnuté použitie sauny. Pri nástupe na pobyt je klient povinný zaplatiť vratnú kauciu za bezškodový pobyt v čiastke 200€.
Poskytovateľ je povinný poskytnúť klientovi všetky náležitosti potrebné k riadnemu užívaniu prenajatej chaty a služieb s tým spojených ktoré si klient objednal. V prípade že klient je právnickou osobou je povinný oznámiť poskytovateľovi poverenú osobu ktorú koná za právnickú osobu. Klient zodpovedá za poškodenie zariadenia, ktoré spôsobil on sám alebo osoby spoločne sním užívajúce chatu. Po skončení nájmu sa nájomca zaväzuje odovzdať predmetnú chatu v stave, v akom ju prevzal, s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie. V prípade, že dôjde k závažnému poškodeniu chaty alebo zariadenia má poskytovateľ prenájmu právo požadovať náhradu za skutočne vynaložené prostriedky použité na opravu alebo navrátenie pôvodného stavu aj nad rámec zaplatenej kaucie. Posúdenie závažnosti poškodenia určí poskytovateľ alebo ním poverená osoba a o tomto bude spísaný protokol, na základe ktorého si bude môcť poskytovateľ uplatňovať náhradu škody podľa príslušných právnych predpisov. V takomto prípade bude klientovi vystavená faktúra za skutočne vynaložené náklady na opravu alebo vrátenie do pôvodného stavu, ktorú je povinný uhradiť do desať dní od doručenia faktúry. Klient je povinný bezodkladne oznámiť poskytovateľovi všetky závady a nedostatky ktoré sa v priebehu pobytu vyskytnú Klient je povinný udržovať čistotu a poriadok. Klient je povinný uchovať potvrdenie o rezervácii. Klient má zakázané používať vlastné spotrebiče, okrem zariadení určených na vlastnú potrebu, ako fén, holiaci strojček, atď. Fajčenie v ubytovacom zariadení je zákázané, a klient ktorý sôsobí skody z dôvodu porušenia zákazu je povinný tieto škody uhradiť. Každý klient zodpovedá za svoj zdravotný stav počas užívania. Klient zodpovedá za svoj zdravotný stav pri používaní sauny je poviiný dodržať podmienky ktoré nájde v oddychovej miestnosti pri saune 7. Poistenie klienta nie je v cene ubytovania.
V prípade, že dôjde k zrušeniu objednávky zo strany klienta má poskytovateľ prenájmu právo na storno poplatok. Výška storno poplatku je : STORNO do 15 dní pred nástupom 100 % z uhradenej zálohy, STORNO do 30 dní pred nástupom 50 % z uhradenej zálohy, STORNO do 45 dní pred nástupom 25 % z uhradenej zálohy. STORNO do 60 dní pred nástupom 0 % z uhradenej zálohy bude vrátená v plnej sume. Poskytovateľ si vyhradzuje právo zrušiť rezerváciu v prípade, ak by nebol predmet prenájmu schopný užívania. V takomto prípade môže ponúknuť klientovi po dohovore náhradný termín alebo vrátenie uhradenej zálohy. Ďalšie zmeny objednávky (zmena termínu) budú považované za zrušenie objednávky a v tom prípade má poskytovateľ prenájmu právo na storno poplatok.